2021-2025 Stratejik Planı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı onayını takiben 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı ile stratejik yönetim modeli uygulamaya konulmuştur. Üniversitemizde stratejik yönetimin yol haritasını oluşturan, 26 Şubat 2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan 2021-2025 Stratejik Planı'nda paydaş görüşleri dikkate alınmıştır. Bu amaçla Üniversitemizin iç ve dış paydaşları belirlenerek paydaşların etki ve önem dereceleri belirlenmiştir. Stratejik Planı'nın oluşturulmasında Stratejik Planlama Ekibi tarafından Üniversitemizin misyon ve vizyonu ile uyumlu olarak stratejik amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri belirlenmiştir. Uygulamaya konan Stratejik Planda, kalite güvencesi sistemi kurmaya yönelik çalışmalar yapılarak bu çalışmaların sonuçları durum analizleri (GZFT ve SWOT analizleri) ve anket verilerinin analizleri ile kapsamlı bir biçimde değerlendirilmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı Üniversitemiz temel faaliyet alanlarına ilişkin orta ve uzun vadede belirlenen 5 amaç çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu amaçlara ulaşmak için belirlenen hedeflere ait performans göstergelerine ulaşma düzeyi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme toplantıları aracılığıyla değerlendirilmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Stratejik Plan kapsamında belirlenen amaçlar şunlardır:

 • Eğitim ve uluslararası iş birliği alanında sürdürülebilir bir gelişim sağlamak,
 • Araştırma, geliştirme ve bilimsel faaliyet alanlarında lider bir üniversite olmak,
 • Endüstri-üniversite iş birliğine dayalı güçlü bir üniversite olmak,
 • Teknolojik ve fiziki altyapısı göze çarpan, çevre dostu bir kampüste aktif olmak,
 • Finansal kaynakların artırılması, bu kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıdır.
Belirlenen amaçlar çerçevesinde Türk-Alman Üniversitesi 2021- 2025 Stratejik Planı'nda belirlenen hedeflere aşağıda yer verilmiştir:
 1. Üniversite çapında uygulanabilen tüm programlarda çift diploma uygulamaları geliştirmek
 2. Erasmus hareketliliğini artırmak 
 3.  Lisansüstü eğitim programlarının niteliği ve niceliğinin artırılması 
 4. Eğitim-öğretimin akademik altyapısının iyileştirilmesi
 5. Bilimsel yayınlar aracılığıyla alan yazınına katkıda bulunmak
 6. Bilimsel konferans faaliyetlerini artırmak
 7. Teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmek 
 8. Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı ve elektronik yayınların sayısının artırılması 
 9. Bilimsel proje faaliyetlerini geliştirmek ve araştırma olanaklarının artırılması
 10. Üniversite-sanayi-öğrenci iş birliğini artırmak
 11. Dijitalpark Teknokent'in Kurulması ve Faaliyetlerinin Artırılması
 12. Modern bir kampüste eğitim alınacak binalar, yeterli konfor ve donanıma sahip öğrenci yurt binaları ve engellli bireylerin kampüs içerisinde herhangi bir zorluk yaşamadan her noktaya erişim sağlayabilmesi
 13. Üniversitemizin bulunduğu bölgenin doğal kaynakları kullanılarak çevre dostu bir yerleşke haline getirilmesi ile su ve enerji giderlerinin azaltılması
 14. Atık yönetiminin iyileştirilmesi 
 15. Spor alanlarının yapılması (Mini futbol sahası, kapalı spor salonu, tenis kortu, koşu parkuru, fitness salonu vb.)
 16. Üniversite öz gelirlerinin artırılması
 17. Döner Sermaye ve Sürekli Eğitim Merkezi (ve diğer Merkezlerin) gelirlerini artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi 
Türk-Alman Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı'na ulaşmak için tıklayınız.
Türk-Alman Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Amaçlar ve Hedefler tablosuna ulaşmak için tıklayınız.