Kalite Komisyonunun Görevleri

Üniversitemiz Kalite Güvencesi Yönergesi'ne göre kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Kalite Komisyonu'nun görevleri şunlardır:

  • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
  • Kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak,
  • Onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında kolayca ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak,
  • Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermektir.